รายงานสรุปผลการเข้าฟังการบรรยายและเสวนา เรื่อง Smart Library : การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

การบรรยายและเสวนา เรื่อง Smart Library : การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Event Date
2018-07-05
Year
2018
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ