รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กับที่มาของนายกรัฐมนตรี

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กับที่มาของนายกรัฐมนตรี จัดโดย สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

Participants
  1. นายวิชาญ ทรายอ่อน, วิทยากร 5     
  2. นางบุศรา เข็มทอง, นิติกร 4
Event Date
2007-02-01
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ