รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประเทศไทยกับการเป็นภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปี การเข้าเป็นภาคพิธีสารฯ ของประเทศไทย

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประเทศไทยกับการเป็นภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปี การเข้าเป็นภาคพิธีสารฯ ของประเทศไทย จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2550 เวลา 8.30-17.20 น. ณ ห้องแมจิก 3 (ชั้น 2) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  

Participants
  1. นางพุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว.     
  2. นางชนิดา จรรโลงศิริชัย, วิทยากร 5
Event Date
2007-03-08
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ