รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประเทศไทยกับการเป็นภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปี การเข้าเป็นภาคพิธีสารฯ ของประเทศไทย

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประเทศไทยกับการเป็นภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปี การเข้าเป็นภาคพิธีสารฯ ของประเทศไทย จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2550 เวลา 8.30-17.20 น. ณ ห้องแมจิก 3 (ชั้น 2) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางพุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว.     
  2. นางชนิดา จรรโลงศิริชัย, วิทยากร 5
วันที่เข้าร่วม :
2550-03-08
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :