รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นเวทีระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยควรมีสาระสำคัญอย่างไร

การสัมมนาระดมความเห็นเวทีระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยควรมีสาระสำคัญอย่างไร จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องปริ้นซ์ 3 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

Participants
  1. นางสวีณา พลพืชน์, วิทยากร 8 ว.
  2. นางสาวนวรัตน์ นพคุณ, วิทยากร 7 ว.     
  3. นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์, นิติกร 6     
  4. นายอริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า, วิทยากร 5     
  5. นางสาวศรันยา สีมา, นิติกร 4     
  6. นางสาวดาวรัตน์ สมจิตร, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5     
  7. นายสุเทพ น้อยนารถ, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4
Event Date
2007-03-09
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ