รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาประจำปี เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ

การสัมมนาประจำปีเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2550 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

Participants
  1. นางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม, วิทยากร 7     
  2. นายนพดล นุ้ยจุ้ย, นิติกร 6
Event Date
2007-03-27
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ