รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาประจำปี เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ

การสัมมนาประจำปีเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2550 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม, วิทยากร 7     
  2. นายนพดล นุ้ยจุ้ย, นิติกร 6
วันที่เข้าร่วม :
2550-03-27
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :