รายงานการเข้าร่วมโครงการบรรยายทางวิชาการประกอบการสาธิต เรื่อง สารนิเทศมรดกไทยในยุคดิจิทัล

โครงการบรรยายทางวิชาการประกอบการสาธิตเรื่อง สารนิเทศมรดกไทยในยุคดิจิทัล จัดโดย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.30 น.  ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (อักษรศาสตร์ 1)

Participants
  1. นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง, ผู้อำนวยการกลุ่มงานห้องสมุด     
  2. นางกัลยญาณี ฉุนฉลาด, บรรณารักษ์ 8 ว.     
  3. นางสาวเบญจลักษณ์ สุทธิวิไล, บรรณารักษ์ 7 ว.     
  4. นางศิริพร โหตรภวานนท์, บรรณารักษ์ 7 ว.     
  5. นายบัณฑิต อุทาวงค์, บรรณารักษ์ 4     
  6. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ 4
Event Date
2007-05-18
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ