รายงานการเข้าร่วมโครงการบรรยายทางวิชาการประกอบการสาธิต เรื่อง สารนิเทศมรดกไทยในยุคดิจิทัล

โครงการบรรยายทางวิชาการประกอบการสาธิตเรื่อง สารนิเทศมรดกไทยในยุคดิจิทัล จัดโดย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.30 น.  ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (อักษรศาสตร์ 1)

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง, ผู้อำนวยการกลุ่มงานห้องสมุด     
  2. นางกัลยญาณี ฉุนฉลาด, บรรณารักษ์ 8 ว.     
  3. นางสาวเบญจลักษณ์ สุทธิวิไล, บรรณารักษ์ 7 ว.     
  4. นางศิริพร โหตรภวานนท์, บรรณารักษ์ 7 ว.     
  5. นายบัณฑิต อุทาวงค์, บรรณารักษ์ 4     
  6. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ 4
วันที่เข้าร่วม :
2550-05-18
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :