รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

การสัมมนาวิชาการเรื่อง พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย จัดขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างสภานิติบัญญัติ สถาบันพระปกเกล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2550 เวลา 9.30-17.30 น. ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

Participants
  1. นางวิจิตรา วัชราภรณ์, วิทยากร 8     
  2. นางสาวเยาวนิจ สุนนานนท์, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 2     
  3. นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล, วิทยากร 8 ว.     
  4. นายสุเทพ เอี่ยมคง, วิทยากร 7 ว.     
  5. นางสาววัชราพร ยอดมิ่ง, นิติกร 3
Event Date
2007-05-25
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ