รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

การสัมมนาวิชาการเรื่อง พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย จัดขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างสภานิติบัญญัติ สถาบันพระปกเกล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2550 เวลา 9.30-17.30 น. ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางวิจิตรา วัชราภรณ์, วิทยากร 8     
  2. นางสาวเยาวนิจ สุนนานนท์, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 2     
  3. นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล, วิทยากร 8 ว.     
  4. นายสุเทพ เอี่ยมคง, วิทยากร 7 ว.     
  5. นางสาววัชราพร ยอดมิ่ง, นิติกร 3
วันที่เข้าร่วม :
2550-05-25
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :