รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ

การสัมมนาวิชาการเรื่อง การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้อง 113 (Auditorium) อาคารส่วนงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Participants
  1. นางสาวนิสา เหลืองทองคำ, บรรณารักษ์ 8 ว.     
  2. นางศิริพร โหตรภวานนท์, บรรณารักษ์ 7 ว.     
  3. นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์ 6     
  4. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ 4     
  5. นางสาวเพชรินทร์ เรืองบุญ, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4
Event Date
2007-05-30
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ