รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ

การสัมมนาวิชาการเรื่อง การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้อง 113 (Auditorium) อาคารส่วนงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวนิสา เหลืองทองคำ, บรรณารักษ์ 8 ว.     
  2. นางศิริพร โหตรภวานนท์, บรรณารักษ์ 7 ว.     
  3. นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์ 6     
  4. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ 4     
  5. นางสาวเพชรินทร์ เรืองบุญ, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4
วันที่เข้าร่วม :
2550-05-30
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :