รายงานการเข้าร่วม การประชุมปฐมทัศน์นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)

การประชุมปฐมทัศน์นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2550 เวลา 08.00-12.10 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นางวิจิตรา วัชราภรณ์, ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
  2. นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล, วิทยากร 8 ว.
  3. นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากร 4
Event Date
2007-06-22
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ