รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พลิกโฉมเทเลคอม : พลิกโฉมประเทศไทย

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พลิกโฉมเทเลคอม : พลิกโฉมประเทศไทย จัดโดย สถาบันนโยบายศึกษา โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับ สถาบันสหสวรรษและเครือข่ายธรรมรัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2550 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้

Participants
  1. นางสิวาพร สุขเอียด, วิทยากร 8 ว.
  2. นางสาวอัญชลี จวงจันทร์, วิทยากร 4
Event Date
2007-06-28
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ