รายงานการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดเชิงรุก : การปรับตัวสู่การเป็นห้องสมุดในโลกไร้พรมแดน (The Proactive Library : an Adaptation to Become the Borderless : Library)

การประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดเชิงรุก : การปรับตัวสู่การเป็นห้องสมุดในโลกไร้พรมแดน (The Proactive Library : an Adaptation to Become the Borderless : Library) จัดโดย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2550 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00-16.30 น. และวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2550 เวลา 08.30-16.15 น.

Participants
  1. นางศิริพร โหตรภวานนท์, บรรณารักษ์ 7 ว.
  2. นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์ 6
  3. นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ 5     
  4. นางสาวภัลลิกา บุษมงคล, บรรณารักษ์ 5
  5. นางสาวเพชรินทร์ เรืองบุญ, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4
Event Date
2007-08-29 to 2007-08-30
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ