รายงานการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดเชิงรุก : การปรับตัวสู่การเป็นห้องสมุดในโลกไร้พรมแดน (The Proactive Library : an Adaptation to Become the Borderless : Library)

การประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดเชิงรุก : การปรับตัวสู่การเป็นห้องสมุดในโลกไร้พรมแดน (The Proactive Library : an Adaptation to Become the Borderless : Library) จัดโดย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2550 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00-16.30 น. และวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2550 เวลา 08.30-16.15 น.

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางศิริพร โหตรภวานนท์, บรรณารักษ์ 7 ว.
  2. นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์ 6
  3. นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ 5     
  4. นางสาวภัลลิกา บุษมงคล, บรรณารักษ์ 5
  5. นางสาวเพชรินทร์ เรืองบุญ, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4
วันที่เข้าร่วม :
2550-08-29 ถึง 2550-08-30
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :