รายงานการเข้าร่วมฟังปาฐกถา ชุด พระคุณของแหล่งเรียนมา ในหัวข้อ โลจิสติกส์กับปัญหาการคมนาคมของประเทศไทย

การปาฐกถา ชุด พระคุณของแหล่งเรียนมา หัวข้อ โลจิสติกส์กับปัญหาการคมนาคมของประเทศไทย จัดโดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2551 เวลา 13.00-16.30 น ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

Participants
  1. นางจงเดือน สุทธิรัตน์, วิทยากร 7
  2. นางอาริยา สุขโต, วิทยากร 5
Event Date
2008-01-25
Year
2008
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ