รายงานการเข้าฟังอภิปราย เรื่อง สู่ประชาคมอาเซียน 2015

การอภิปราย เรื่อง สู่ประชาคมอาเซียน 2015 จัดโดย โครงการอาเซียนศึกษา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 222 ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

Participants
  1. นางอรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากร 5
  2. นายวิชาญ ทรายอ่อน, วิทยากร 5     
  3. นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ 5
Event Date
2008-11-04
Year
2008
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ