รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารห้องสมุดอย่างรู้เท่าทัน

การประชุมวิชาการ เรื่อง "การบริหารห้องสมุดอย่างรู้เท่าทัน" จัดโดย ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในวันที่ 2 - 3 กันยายน 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

Participants
  1. นางศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  2. นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ     
  3. นางสาวธนพร อินพุ่ม, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
     
Event Date
2013-09-02 to 2013-09-03
Year
2013
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ