รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารห้องสมุดอย่างรู้เท่าทัน

การประชุมวิชาการ เรื่อง "การบริหารห้องสมุดอย่างรู้เท่าทัน" จัดโดย ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในวันที่ 2 - 3 กันยายน 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  2. นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ     
  3. นางสาวธนพร อินพุ่ม, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
     
วันที่เข้าร่วม :
2556-09-02 ถึง 2556-09-03
ปีที่เข้าร่วม :
2556
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :