รายงานการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ สำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 4 เรื่อง บทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยบริการวิจัยของรัฐสภา และ บทบาทของสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

การสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศสำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 4 (The 4th International Seminar for Parliamentary Research Services) เรื่อง บทบาทและอานาจหน้าที่ของหน่วยบริการวิจัยของรัฐสภา และ บทบาทของสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 30 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานบริการงานวิจัยแห่งรัฐสภา กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

Participants
  1. นางวิจิตรา วัชราภรณ์, รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  2. นางสิวาพร สุขเอียด, วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
  3. นางอรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
  4. นายสิฐสร กระแสร์สุนทร, วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
  5. นายรณชัย โตสมภาค, วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
     
Event Date
2013-10-30 to 2013-11-03
Year
2013
Source of Knowledge
From ISPRS Conference
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ