รายงานการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ สำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 4 เรื่อง บทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยบริการวิจัยของรัฐสภา และ บทบาทของสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

การสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศสำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 4 (The 4th International Seminar for Parliamentary Research Services) เรื่อง บทบาทและอานาจหน้าที่ของหน่วยบริการวิจัยของรัฐสภา และ บทบาทของสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 30 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานบริการงานวิจัยแห่งรัฐสภา กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางวิจิตรา วัชราภรณ์, รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  2. นางสิวาพร สุขเอียด, วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
  3. นางอรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
  4. นายสิฐสร กระแสร์สุนทร, วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
  5. นายรณชัย โตสมภาค, วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
     
วันที่เข้าร่วม :
2556-10-30 ถึง 2556-11-03
ปีที่เข้าร่วม :
2556
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการประชุม ISPRS
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :