รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา งาน วันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2556 เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายแรงงานไทยรองรับประชาคมอาเซียน

รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา งาน วันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2556 เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายแรงงานไทยรองรับประชาคมอาเซียน จัดโดย กระทรวงแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

Participants
  1. นางบุศรา เข็มทอง, นิติกรชำนาญการ
  2. นายณัฐพล ยิ่งกล้า, นิติกรชำนาญการ
Event Date
2013-10-31
Year
2013
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 3