รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา งาน วันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2556 เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายแรงงานไทยรองรับประชาคมอาเซียน

รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา งาน วันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2556 เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายแรงงานไทยรองรับประชาคมอาเซียน จัดโดย กระทรวงแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางบุศรา เข็มทอง, นิติกรชำนาญการ
  2. นายณัฐพล ยิ่งกล้า, นิติกรชำนาญการ
วันที่เข้าร่วม :
2556-10-31
ปีที่เข้าร่วม :
2556
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
แฟ้มข้อมูล :