รายงานการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Library and Mobile Technology

การประชุมวิชาการ เรื่อง Library and Mobile Technology จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ  

Participants
  1. นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  2. นางสาวเปรมฤดี แทนมาลา, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Event Date
2013-11-08
Year
2013
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ