รายงานการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Library and Mobile Technology

การประชุมวิชาการ เรื่อง Library and Mobile Technology จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ  

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  2. นางสาวเปรมฤดี แทนมาลา, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
วันที่เข้าร่วม :
2556-11-08
ปีที่เข้าร่วม :
2556
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
แฟ้มข้อมูล :