รายงานการเข้าร่วมประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ในหัวข้อ การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกของไทย : ข้อค้นพบจากงานวิจัยและนัยเชิงนโยบาย

การประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ในหัวข้อ การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกของไทย : ข้อค้นพบจากงานวิจัยและนัยเชิงนโยบาย จัดโดย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ฯ

Participants

นายสิฐสร กระแสร์สุนทร, วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

Event Date
2014-03-20
Year
2014
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา