รายงานการเข้าร่วมประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ในหัวข้อ การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกของไทย : ข้อค้นพบจากงานวิจัยและนัยเชิงนโยบาย

การประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ในหัวข้อ การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกของไทย : ข้อค้นพบจากงานวิจัยและนัยเชิงนโยบาย จัดโดย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ฯ

ผู้เข้าร่วม :

นายสิฐสร กระแสร์สุนทร, วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

วันที่เข้าร่วม :
2557-03-20
ปีที่เข้าร่วม :
2557
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
แฟ้มข้อมูล :