รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสาหรับนักวิจัย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Participants

นายสิฐสร กระแสร์สุนทร, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ

Event Date
2014-08-04
Year
2014
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา