รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสาหรับนักวิจัย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วม :

นายสิฐสร กระแสร์สุนทร, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ

วันที่เข้าร่วม :
2557-08-04
ปีที่เข้าร่วม :
2557
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
แฟ้มข้อมูล :