รายงานการเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช.

การเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมกานต์มณี ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร

Participants

นางสาวปิยะวรรณ ปานโต, วิทยากรชำนาญการพิเศษ

Event Date
2014-09-04 to 2014-09-05
Year
2014
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา