รายงานการเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช.

การเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมกานต์มณี ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวปิยะวรรณ ปานโต, วิทยากรชำนาญการพิเศษ

วันที่เข้าร่วม :
2557-09-04 ถึง 2557-09-05
ปีที่เข้าร่วม :
2557
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
แฟ้มข้อมูล :