รายงานการเข้าร่วมสัมมนาโครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดองค์กร หน่วยงานทางด้านกฎหมาย หน่วยงานยุติธรรม (Library Connectivity)

งานสัมมนาโครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดองค์กร หน่วยงานทางด้านกฎหมาย หน่วยงานยุติธรรม (Library Connectivity) จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์

Participants
  1. นางสาวสุนิดา บุญญานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  2. นางสาวขวัญชนก วิบูลย์คำ, นิติกรชำนาญการ
  3. นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  4. นางสาวเปรมฤดี แทนมาลา, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Event Date
2015-01-15
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด