รายงานการเข้าร่วมสัมมนาโครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดองค์กร หน่วยงานทางด้านกฎหมาย หน่วยงานยุติธรรม (Library Connectivity)

งานสัมมนาโครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดองค์กร หน่วยงานทางด้านกฎหมาย หน่วยงานยุติธรรม (Library Connectivity) จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวสุนิดา บุญญานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  2. นางสาวขวัญชนก วิบูลย์คำ, นิติกรชำนาญการ
  3. นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  4. นางสาวเปรมฤดี แทนมาลา, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
วันที่เข้าร่วม :
2558-01-15
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
แฟ้มข้อมูล :