รายงานการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เรื่อง การกำหนดทิศทางการศึกษาเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2

การสัมมนา เรื่อง การกำหนดทิศทางการศึกษาเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุโขทัยธรรมราชา ชั้น 5 ฝั่งอาคารเรียน สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นายโชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  2. นายอานันท์ เกียรติสารพิภพ, นิติกรชำนาญการพิเศษ
  3. นายสุริยา ฆ้องเสนาะ, วิทยากรชำนาญการ
Event Date
2015-04-02
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ