รายงานการเข้าร่วมเวทีสาธารณะ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการทำงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุ

เวทีสาธารณะ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการทำงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุ จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 09.00–16.00 นาฬิกา ณ ห้องศูนย์ประชุมวายุภัค โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

Participants

นายวิชาญ ทรายอ่อน, วิทยากรชำนาญการพิเศษ

Event Date
2015-04-27
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ