รายงานการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ ในมุมมองด้านวิชาการและการเมือง

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ ในมุมมองด้านวิชาการและการเมือง จัดโดย คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306 – 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นายโชคสุข กรกิติชัย, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  2. นายแดนชัย ไชวิเศษ, นิติกรชำนาญการ
Event Date
2015-06-03
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1