รายงานการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ ในมุมมองด้านวิชาการและการเมือง

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ ในมุมมองด้านวิชาการและการเมือง จัดโดย คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306 – 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นายโชคสุข กรกิติชัย, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  2. นายแดนชัย ไชวิเศษ, นิติกรชำนาญการ
วันที่เข้าร่วม :
2558-06-03
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
แฟ้มข้อมูล :