รายงานการเข้ารับการสัมมนา เรื่อง การจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล ประเด็นที่ควรรู้ และการสร้างเครือข่าย

การสัมมนา เรื่อง การจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล ประเด็นที่ควรรู้ และการสร้างเครือข่าย ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองภาคพลเมืองในการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล จัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น.

Participants
  1. นางสาวสิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์, วิทยาการชำนาญพิเศษ สำนักวิชาการ
  2. นายสุริยา ฆ้องเสนาะ, วิทยาการชำนาญการ สำนักวิชาการ
Event Date
2015-06-25
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ