รายงานการเข้ารับการสัมมนา เรื่อง การจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล ประเด็นที่ควรรู้ และการสร้างเครือข่าย

การสัมมนา เรื่อง การจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล ประเด็นที่ควรรู้ และการสร้างเครือข่าย ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองภาคพลเมืองในการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล จัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น.

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวสิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์, วิทยาการชำนาญพิเศษ สำนักวิชาการ
  2. นายสุริยา ฆ้องเสนาะ, วิทยาการชำนาญการ สำนักวิชาการ
วันที่เข้าร่วม :
2558-06-25
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :