รายงานการเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. (หลักสูตร 2 วัน)

การอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. (หลักสูตร 2 วัน) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Participants

นางสาววิมลรักษ์ ศานติธรรม, วิทยากรชำนาญการพิเศษ

Event Date
2015-08-13 to 2015-08-14
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา