รายงานการเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. (หลักสูตร 2 วัน)

การอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. (หลักสูตร 2 วัน) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วม :

นางสาววิมลรักษ์ ศานติธรรม, วิทยากรชำนาญการพิเศษ

วันที่เข้าร่วม :
2558-08-13 ถึง 2558-08-14
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
แฟ้มข้อมูล :