รายงานการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ห้องสมุดยุคดิจิทัลกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Smart Library - Smart User

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ห้องสมุดยุคดิจิทัลกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Smart Library - Smart User จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นางศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  2. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  3. นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  4. นางสาวเปรมฤดี แทนมาลา, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Event Date
2015-08-24
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ