รายงานการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ห้องสมุดยุคดิจิทัลกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Smart Library - Smart User

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ห้องสมุดยุคดิจิทัลกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Smart Library - Smart User จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  2. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  3. นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  4. นางสาวเปรมฤดี แทนมาลา, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
วันที่เข้าร่วม :
2558-08-24
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
แฟ้มข้อมูล :