รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง คิดใหม่ ทำใหม่ บรรณารักษ์ ยุคใหม่

การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง คิดใหม่ ทำใหม่ บรรณารักษ์ยุคใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 2 – วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ แขวงคลองมหานาค กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  2. นางสาวเปรมฤดี แทนมาลา, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Event Date
2015-09-02 to 2015-09-04
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ