รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง งานวิจัยของรัฐสภากับการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง งานวิจัยของรัฐสภากับการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

Event Date
2015-09-18
Year
2015
Source of Knowledge
From a BAS Meeting
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา