สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการ สู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) แบ่งออกเป็นกิจกรรมช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสัมมนา อาคารสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ และกิจกรรมช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

Event Date
2015-10-19 to 2015-10-21, 2015-11-06 to 2015-11-08
Year
2015
Source of Knowledge
From a BAS Meeting
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ