สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการ สู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) แบ่งออกเป็นกิจกรรมช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสัมมนา อาคารสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ และกิจกรรมช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่เข้าร่วม :
2558-10-19 ถึง 2558-10-21; 2558-11-06 ถึง 2558-11-08
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและสัมมนา โดยสำนักวิชาการ
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :