รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล: ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library: Best Practice and Pit Fall)

การประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล: ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library: Best Practice and Pit Fall) จัดโดย สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Participants

นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Event Date
2015-11-27
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ